Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ
   

-
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

   
   

นางสาวอรทัย เศวตกิตติรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวนวลจิต หอมหวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางเพชรลดา มากคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางกฤษณา กันทัด
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

นางวัชรินทร์ ยังให้ผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางประทุม ทองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางรุจี คังคายะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางกฤษณา อินธิมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

นางสาววันวิสา ปัญญาใส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน