ข้อมูลพื้นฐานที่ดินโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
จำนวนนักเรียนขาดแคลน
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนติด G
จำนวนนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม.
พื้นที่เขตบริการ