แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562
นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพฐ.