Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

   
   

นายศิวะ ทาทราย
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

   
 

 

 

นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

   

นางดอกไม้ ทรัพย์แสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

 

-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

นางเบญจา พันธุ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

นายพรเทพ ศรีชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายพีรพจน์ เฉยสะอาด
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายเสนห์ จุฬา
พนักงานบริการ

 

 

นายสุณะ รอบคอบ
นักการภารโรง (ช่วยราชการ)

 

นายไมตรี จันทรวิโรจน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

นายสัญชัย จันทรวิโรจน์
คนสวน

 

 

นางสาวปภัสรา พรหมสุวรรณ
แม่บ้าน