เรื่อง วันที่ประกาศ
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๑๗๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๖๐ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 31/10/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๓๐๔ ลว.๒๐ ก.ย.๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดงานโครงการวันโรคหลอดเลือดสมองโลก  ประจำปี ๒๕๖๐ 22/09/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๙๐๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่ 18/09/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๒๗๗ ลว. ๓ ส.ค.๖๐ เรื่อง แจ้งการย้ายที่ทำการองค์การตลาด สำนักงานใหญ่ 16/08/60

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๕๕๓ ลว. ๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจ้งเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์
16/08/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๑๔๐ ลว. ๒๖ ก.ค.๖๐ เรื่อง การแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
27/07/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๖๓๒ ลว. ๓ ก.ค. ๖๐ เรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่
04/07/60
เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ 14/06/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๒๓๑ ลว.๑๒ มิ.ย.๖๐ เรื่อง การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๖๐
12/06/60
การเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 29/05/60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 22/05/60
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐
22/05/60
เชิญชวนประดับธงชาติไทย 15/05/60
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐
15/05/60
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 27/04/60
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
25/04/60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 25/04/60
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 24/04/60
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม และตามมติ ครม. ให้ยกเลิก
วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
21/04/60
ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมโครงการ "ปี ๒๕๖๐ 
ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
17/03/60
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗  ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐ 
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
17/03/60
ที่ มท 0201.2/ว0956 ลว. 22 ก.พ. 60 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 28/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0803 ลว.17 ก.พ. 60 เรื่อง การกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงบประมาณ 28/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0869, ว0870  ลว. 20 ม.ค. 60 
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0663 ลว. 8 ก.พ. 60 เรื่อง การกำหนดเลขประจำหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ
10/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0619 ลว. 7 ก.พ. 60 เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
10/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0602 ลว. 6 ก.พ. 60 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0499, ว0500 ลว.31 ม.ค. 60 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
ที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
01/02/60
ที่ มท 0201.2/ว0225 ลว.18 ม.ค. 60 เรื่อง กรมการปกครองกำหนดเลขประจำส่วนราชการ
สำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติม
30/01/60
ที่ มท 0201.2/ว387 ลว.26 ม.ค. 60 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังกัด
30/01/60
ที่ มท 0201.2/ว388 ลว. 26 ม.ค.ค 60 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 30/01/60

ที่ มท 0201.2/ว 09 ลว.16 ม.ค. 60 เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้ายความสุจริต 18/01/60
ที่ มท 0201.2/ว0183 ลว.17 ม.ค.60 เรื่อง โครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" 18/01/60
ที่ มท 0201.2/ว0191, ว0192  ลว. 17 ม.ค. 60 
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
18/01/60
ที่ มท 0201.2/ว0186 ลว.17 ม.ค. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก 
ประจำปี 2560
17/01/60