คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเทียบความรู้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาฯ
แบบคำร้อง  
  แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ
  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา
  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
  แบบคำร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา
  หนังสือมอบอำนาจ
  หนังสือมอบอำนาจต่างประเทศ