Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ
   
   

นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

   
 

 

 

นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

   

นางวณิชยา อุ่นเรือน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

นางพิไลพร ดรจันแดง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

นางวีณา เสถียรพักตร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

นางสาววัชรี ชายศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ